www.qgnn.net > Cstring转ChAr

Cstring转ChAr

for(int i=0; i

1.传给未分配内存的const char* (LPCTSTR)指针. CString cstr(asdd); const char* ch = (LPCTSTR)cstr; ch指向的地址和cstr相同。但由于使用const保证ch不会修改,所以安全. 2.传给未分配内存的指针. CString cstr = "ASDDSD"; char *ch = cst...

1.传给未分配内存的const char* (LPCTSTR)指针. CString cstr(asdd); const char* ch = (LPCTSTR)cstr; ch指向的地址和cstr相同。但由于使用const保证ch不会修改,所以安全. 2.传给未分配内存的指针. CString cstr = "ASDDSD"; char *ch = cst...

这个CString是MFC库里面的类么? 如果是的话,有如下3种方法 方法1: char a[] = "This is a test"; CString str = a; 方法2: CString str(a); 方法3: CString str; str.Format(_T("%s"), a);

CString str1 =_T("123"); int len =WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,str1,-1,NULL,0,NULL,NULL); char *ptxtTemp =new char[len +1]; WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,str1,-1,ptxtTemp,len,NULL,NULL ); delete[] ptxtTemp; 或者CString str;str =...

常用的方法有如下两种 char* str = "it is a test"; CString str1 = str; //方法一,直接赋值 CString str2; str2.Format("%s",str);//方法二,利用format进行串的格式化

//CString转char *CString cstr;char *p =(LPSTR)(LPCTSTR)cstr;//char转 CStringCString.format(”%s”, char*);

这个CString是MFC库里面的类么? 如果是的话,有如下3种方法 方法1: char a[] = "This is a test"; CString str = a; 方法2: CString str(a); 方法3: CString str; str.Format(_T("%s"), a);

char * cs2ca(CString str) { char *ptr; #ifdef _UNICODE LONG len; len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, str, -1, NULL, 0, NULL, NULL); ptr = new char [len+1]; memset(ptr,0,len + 1); WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, str, -1, ptr, le...

网站地图

All rights reserved Powered by www.qgnn.net

copyright ©right 2010-2021。
www.qgnn.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com